[Ẩn/hiện toàn bộ ]

Lịch sử của tin: Lịch sử của tin: Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow - Liên bang Nga (ID = 172)

1 Ngày 15/09/2011 9:25:16 SA Tạo bởi SuperUser Account
Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền Mosscow
Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền...
Cập nhật lúc 15/09/2011 9:25:16 SA

Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền...

 Hình ảnh luyện tập tại Mosscow.

 

2 Ngày 15/09/2011 9:28:29 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền Mosscow
Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền...
Cập nhật lúc 15/09/2011 9:28:29 SA

Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền...

 Hình ảnh luyện tập tại Mosscow.

 

3 Ngày 15/09/2011 9:36:41 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền Mosscow
Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền...
Cập nhật lúc 15/09/2011 9:36:41 SA

Thành lập Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền...

 Hình ảnh luyện tập tại Mosscow.

 

4 Ngày 17/09/2011 10:41:27 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố Mosscow, Liên bang Nga
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 17/09/2011 10:41:27 CH

Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...

 Hình ảnh luyện tập tại Mosscow.

 

5 Ngày 25/09/2011 7:26:53 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố Mosscow, Liên bang Nga
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 25/09/2011 7:26:53 CH

 

 Hình ảnh luyện tập tại Mosscow.

 

6 Ngày 21/11/2011 2:00:12 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố Mosscow, Liên bang Nga
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 21/11/2011 2:00:12 SA

 

 Hình ảnh luyện tập tại Mosscow.

 

7 Ngày 21/11/2011 5:35:01 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Mosscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền thành phố...
Cập nhật lúc 21/11/2011 5:35:01 CH

 

 Hình ảnh luyện tập tại Moscow.

 

 

 

 

8 Ngày 22/11/2011 2:01:27 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 2:01:27 CH

 

 Hình ảnh luyện tập tại Moscow.

 

 

 

 

9 Ngày 22/11/2011 2:06:13 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 2:06:13 CH

 

 Hình ảnh luyện tập tại Moscow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ngày 22/11/2011 2:16:27 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 2:16:27 CH

 

 Hình ảnh luyện tập tại Moscow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ngày 22/11/2011 2:30:19 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 2:30:19 CH

 

 Hình ảnh luyện tập tại Moscow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Ngày 22/11/2011 3:26:26 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 3:26:26 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Ngày 22/11/2011 11:54:48 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 22/11/2011 11:54:48 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Ngày 25/11/2011 10:11:01 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 25/11/2011 10:11:01 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Ngày 01/12/2011 2:30:20 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 01/12/2011 2:30:20 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Ngày 01/12/2011 3:05:08 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 01/12/2011 3:05:08 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Ngày 01/12/2011 3:09:27 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 01/12/2011 3:09:27 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Ngày 05/05/2012 4:28:06 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 05/05/2012 4:28:06 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Ngày 07/07/2012 11:22:54 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 07/07/2012 11:22:54 SA

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

Màu áo nâu 02-07-2012

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Ngày 07/07/2012 11:32:05 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 07/07/2012 11:32:05 SA

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

Các bạn Huấn Luyện Viên - Nga, 02-07-2012

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Ngày 10/09/2012 3:41:27 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 10/09/2012 3:41:27 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

Các bạn Huấn Luyện Viên - Nga, 02-07-2012

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Ngày 10/09/2012 6:49:09 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 10/09/2012 6:49:09 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

Các bạn Huấn Luyện Viên - Nga, 02-07-2012

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Ngày 10/09/2012 7:14:20 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 10/09/2012 7:14:20 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

Các bạn Huấn Luyện Viên - Nga, 02-07-2012

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Ngày 10/09/2012 8:11:49 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 10/09/2012 8:11:49 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

Các bạn Huấn Luyện Viên - Nga, 02-07-2012

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

25 Ngày 10/09/2012 8:16:48 CH Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 10/09/2012 8:16:48 CH

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

Các bạn Huấn Luyện Viên - Nga, 02-07-2012

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

26 Ngày 11/09/2012 2:58:35 SA Cập nhật bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 11/09/2012 2:58:35 SA

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

Các bạn Huấn Luyện Viên - Nga, 02-07-2012

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

27 Ngày 11/09/2012 3:11:45 SA Xuất bản bởi SuperUser Account
CLB. Khí công Kim Cang thiền tại thành phố Moscow
Câu lạc bộ Khí công Kim Cang thiền tại thành phố...
Cập nhật lúc 11/09/2012 3:11:45 SA

 

 

Một số hình ảnh trong CLB. khí công Kim Cang Thiền tại thành phố Moscow.

 

 

Các bạn Huấn Luyện Viên - Nga, 02-07-2012

 

LKC ĐB 14-11-2005

LKC ĐB 24-11-2011

 2005

 

 

 

 Ban chủ nhiệm CLB KCKCT thành phố Moscow  12-06-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 


  English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)